32
مامور پلیس تهران به علت شلیک فرد یا افراد ناشناس به کما رفت.
ارسال دیدگاه