4
گویا بحران فروپاشی و دروغ در بخش فارسی رسانه ملکه انگلیس تمامی ندارد و کارمندان این شبکه یکی پس از دیگری مجبور به ترک این شبه رسانه می شوند؛ این بار "پناه فرهاد بهمن"
ارسال دیدگاه