4
برای خرید خودرو بسترن B۵۰F مدل ۹۳ با کارکرد ۶۳ هزار کیلومتر به سرمایه ۸۴ میلیون تومانی نیاز است.
ارسال دیدگاه