4
و اموال یکدیگر را به باطل( وناحق) در میان خودتان نخورید و اموال را به (عنوان رشوه، به کیسه) حاکمان وقاضی ها سرازیر نکنید تا بخشی از اموال مردم را به گناه بخورید، درحالی که خود می دانید( که خلاف می کنید).
ارسال دیدگاه