5
اینفوگرافی زیر به مناسبت 21شهریور ، ماه «روزملی سینما» نیم نگاهی برتاریخ سینمای ایران انداخته است.
ارسال دیدگاه