2
عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه سپرده گذاری نباید مانعی برای صادرکنندگان باشد گفت: اگر مدیریت کار را درست انجام دهیم صادرکنندگان واقعی هم از این موضوع استقبال خواهند کرد.
ارسال دیدگاه