2
با همکاری مأموران انتظامی استان فارس و یزد، یک تن و ۲۰۰ کیلو تریاک طی یک عملیات تعقیب و گریز پلیسی در شهرستان خرم بید کشف شد.
ارسال دیدگاه