3
آخرین نتایج بدست آمده از نقشه‌های گرافیکی سازمان راهداری و حمل و نقل ترافیک سنگین در برخی نقاط مسیر کرج به چالوس را نشان می‌دهد.
ارسال دیدگاه