66
عضو هیأت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم در نشست نقد وبررسی حکایت دانشگاه گفت: توده وار شدن دانشگاه موجب عدالت آموزشی شده و دسترسی همه اقشار به دانشگاه را راحت تر کرده است.
ارسال دیدگاه