6
آمار مقدماتی گمرک از تجارت خارجی ۵ ماهه سال ۹۷ نشان می‌دهد که در این مدت بیش از ۷۰ تن بیل و بیلچه وارد کشور شده است.
ارسال دیدگاه