3
بسیاری از افرادی که به دلیل آگاهی اندک به علم قانون دچار مشکلات و معضلات حقوقی می‌شوند، افرادی از طبقات ضعیف جامعه هستند و به دلیل عدم مشاوره با وکیل و مبالغ گران مشاوره اغلب حاصل یک عمر تلاش و کار خود را در قرارداد و یا معامله‌ای که شرایط کلی حقوقی آن علیه ایشان تنظیم شده است، از دست می‌دهند و این می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری را برای آنها به بار آورد.
ارسال دیدگاه