5
استاندار گیلان تولید سنتی محصول چای را یکی از علل کمبود درآمد چایکاران دانست.
ارسال دیدگاه