6
کتاب «هارمونیا، جستاری در خاستگاه‌های علم هارمونی و کارکرد آن در پیدایش فلسفه» نوشته‌ شهاب طالقانی در شهرکتاب نقد می شود.
ارسال دیدگاه