2
عماد مغنیه سومین فرزند آمنه سلامه بود که سال ۸۶ در حالی توسط اسرائیلی‌ها به شهادت رسید که ۲۵ سال تمام دستگاه‌های جاسوسی معتبر دنیا را بازی داد و به دنبال خود کشاند.
ارسال دیدگاه