4
کتاب حق و باطل از دو بخش تشکیل شده است. بخش اول کتاب تحت عنوان «نبرد حق و باطل» از پنج گفتار تلفیق شده و بخش دوم کتاب حق و باطل از دو سخنرانی شهید مرتضی مطهری تحت عنوان «تکامل اجتماعی انسان در تاریخ» تشکیل شده است.
ارسال دیدگاه