19
مین لرزه ۴.۷ ریشتری رابر تاکنون هیچگونه خسارت جانی نداشت.
ارسال دیدگاه