4
رئیس سازمان استاندارد ازتدوین بسته حمایت از تولید و واردات مرتبط با تولید خبر داد و گفت:این بسته تدوین شد تا با توجه به شعار سال از تولید حمایت کنیم و هم با شرایطی که تحریم می‌تواند ایجاد کند مقابله کنیم
ارسال دیدگاه