5
قرآن در میان خیرها، حسن تفاهم و وحدت و اتفاق میان مسلمین را خیری که مادر و مبدا همه خیرهاست، می‌داند و درمیان منکرات و زشتی‌ها و پلیدی‌ها، آنکه را از همه پلیدتر وزشت‌تر و بدتر می‌داند اختلاف و تفرق است، به هر نام و عنوانی.
ارسال دیدگاه