3
خطیب موقت تهران گفت:تقوا پوشش و حصن، صیانت و کنترل، روشنایی و گشایش است. وسیله تهذیب است.
ارسال دیدگاه