3
معاون ریاست اجرایی دولت افغانستان اعلام کرد که اگر ارگ ریاست جمهوری شروط احزاب سیاسی برای تضمین شفافیت انتخابات را نپذیرد، احزاب سیاسی این کشور نیز انتخابات را تحریم خواهند کرد.
ارسال دیدگاه