16
کاظمی گفت: صیانت از میراث فرهنگی یكی دیگر از دستاوردهای طرح گردشگری هنری است که می تواند از فرهنگ، هنر و اصالت قومیتی روستاها حراست کند.
ارسال دیدگاه