5
نویسنده کتاب مربع‌های قرمز گفت: رزمندگانی که خاطرات آن‌ها هر روز زیر غبار فراموشی کم رنگ‌تر می‌شود را باید دریابیم؛ چراکه خاطرات متعلق به خود آن‌ها نیست، بلکه یک تاریخ شفاهی است که متعلق به همه مردم ایران است.
ارسال دیدگاه