5
تحولات روزها و هفته‎های اخیر لیبی نشان می‎دهد که بار دیگر موج تازه‎ای از خشونت‎ها و درگیری‎های مسلحانه به شهرهای مختلف لیبی بازگشته است.
ارسال دیدگاه