4
مرکز مطالعات فقه حکومتی تحت نظارت آیت الله اراکی برای دوره تربیت پژوهشگر و تکمیل کادر پژوهشی خود، دانش پژوه می پذیرد.
ارسال دیدگاه