5
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران از وجود انحرافات مساعد و غیرمساعد در بررسی گزارش تفریغ بودجه 95 شهرداری تهران خبر داد و گفت: بر اساس گزارش حسابرس منتخب شورا، ما شاهد نامشخص بودن چگونه هزینه کرد و یا ذخیره مبالغی از مازاد در آمد بر هزینه سال 1395 هستیم.
ارسال دیدگاه