2
رژیم اشغالگر صهیونیست تا به حال ۲۹۸ بار مانع خواندن اذان در حرم حضرت ابراهیم شده است.
ارسال دیدگاه