7
عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: شهرداری تهران قرار بود در تفریغ بودجه فقط عملکرد ریالی ارائه ندهد، بلکه عملکرد هزینه نیز ارائه دهد.
ارسال دیدگاه