4
هیئت «تطبیق مصوبات دولت با قوانین» از ۷ تا ۱۴ مرداد ۹۷ در مجموع ۱۴ تصویب‌نامه دولت را بررسی و از این تعداد ۱۰ مصوبه را «عدم مغایر با قوانین» و ۴ مصوبه دیگر را مغایر قوانین شناخت.
ارسال دیدگاه