4
خداوند در آیات بسیاری از قرآن تاکید می‌‎کند که انسان به خود فکر کند. اگر انسان از نظر ظاهری و باطنی خود را بشناسد، خواهد فهمید که خلقت او دستاورد کسی غیر از ذات اقدس پروردگار نمی‌تواند باشد.
ارسال دیدگاه