36
بانک رفاه کارگران در مقطع سه ماهه ابتدای سال جاری، بالغ بر ۷هزار و ۶۱۷ میلیارد ریال ضمانتنامه ریالی صادر کرده است.
ارسال دیدگاه