3
پیکان و پارس جنوبی که در وقت های قانونی به تساوی رسیده بودند در پایان ۱۲۰ دقیقه نیز کاری از پیش نبردند.
ارسال دیدگاه