6
سعید شفیعی، مترجم کتاب «درآمدی به قرآن» گفت: نگاه مولف کتاب «درآمدی به قرآن» به مسائل قرآن و جهان اسلام، یک نگاه واقع گرایانه است.
ارسال دیدگاه