4
معاون اول رئیس جمهور گفت: آمریکایی هادر اعمال تحریم منزوی و تنها هستند و به جز اسراییل و یکی دو کشور منطقه کسی همراهیشان نمی‌کند.
ارسال دیدگاه