5
مردم سوریه روز دوشنبه سالگرد استقلال این کشور و خروج نیروهای استعمارگر فرانسه را جشن گرفتند.
ارسال دیدگاه