24
پیروز حناچی از سوی شورای شهر به عنوان سرپرست شهرداری تهران تعیین شد.
ارسال دیدگاه