3
فرمانده سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ گفت:امر به معروف و نهی از منکر یک امر همگانی و متقابل است که مردم نسبت به یکدیگر و همچنین مردم به دولت و دولت نسبت به مردم در این باره وظیفه دارند. که مردم نسبت به یکدیگر و همچنین مردم به دولت و دولت نسبت به مردم در این باره وظیفه دارند.
ارسال دیدگاه