5
رویکرد جدید انجام پروژه‌های تحقیقاتی و مطالعاتی در شهرداری تهران معطوف به پژوهش‌های کاربست محور است؛ پروژه‌های کوچک مقیاسی که مسأله‌شناسی دقیق توسط مناطق روی آن‌هاانجام شده و رویکرد بیان مسأله آن‌ها ناظر بر مشکل قابل حل باپژوهش و مطالعات باشد بر همین اساس فعالیت شهرداران مناطق نیز بر اساس میزان به کارگیری نتایج حاصل از مطالعات ارزیابی می‌شود.
ارسال دیدگاه