1
جنگ از عوامل اصلی ریشه کن نشدن بیماری فلج اطفال در کشورهایی مانند افغانستان و پاکستان است
ارسال دیدگاه