2
آبی پوشان در صفحات شخصی خود از دو بازیکن مغضوب شفر حمایت کردند.
ارسال دیدگاه