6
اسنپ، پس از صفر کردن کمیسیون دوهزار راننده توانیاب، به دنبال افزایش خدمات به این گروه از کاربران از طریق تامین قطعات خودروی آنهاست، اقدامی که در باشگاه رانندگان این سامانه انجام می‌شود.
ارسال دیدگاه