4
میل آجری کرات از آثار دوران سلجوقی در حدود 25 کیلومتری جنوب شهر تایباد در استان خراسان رضوی است.
ارسال دیدگاه