5
نمایندگان مجلس انگلیس می‎گویند که فزایش خودکشی در بازداشتگاه های مهاجران توسط وزارت کشور به رازی دولتی تبدیل شده است.
ارسال دیدگاه