3
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در هرات گفت: دربرخی از شهرستانهای هرات از جمله شهرستانهای شیندند حتی یک مرکز ثبت نام هم باز نشده است.
ارسال دیدگاه