2
برج کبوتر خانه میبد از بناهای تاریخی دوره قاجاریه محسوب می شود .
ارسال دیدگاه