5
صدر اعظم آلمان سیاست مهاجرتی را آزمونی دشوار برای اتحادیه اروپا دانست.
ارسال دیدگاه