3
یک پلنگ در چاهی به عمق ۳۰ فوت گرفتار شده بود که گروه نجات در هند عملیات نجات این حیوان را آغاز کردند.
ارسال دیدگاه