6
محمدتقی میرزاجانی، دبیر طرح ملی اسوه از ثبت نام دوره جدید طرح ملی اسوه برای نخبگان قاری پسران ۹ الی ۱۲ سال و برگزاری اولین دوره طرح اسوه برای حافظان خبرداد.
ارسال دیدگاه