3
مشاور وزیر و مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، گفت: علی رغم تنگنا‌های مالی دولت، تامین ملزومات و تجهیزات پزشکی برای مردم، نیازمندان و بیماران تداوم داشته و این اقدام ادامه خواهد داشت.
ارسال دیدگاه