4
هیات معرفی فیلم ایرانی به فرهنگستان علوم و هنر‌های سینمایی به فهرستی کوتاه مرکب از سه فیلم برای بررسی‌های تکمیلی رسیده است.
ارسال دیدگاه