10
امام جمعه موقت تهران گفت: این ارکان پیروزی و قدرت است. بدون وحدت و انسجام، بدون شناخت دقیق مواضع دشمن و مواضع صحیح در زمان لازم و بدون صبر و استقامت، ایستادگی، پیروزی به دست نمی‌آید.
ارسال دیدگاه